ලෝකේ වටේ යන යුරේනි නොෂිකා

යුරේනි නොෂිකා කියන්නේ නිදහසේ හැමතිස්සෙම සතුටින් කැමති කෙනෙක්, ඉතින් අපිට ආරංචි වුනා යුරෙන් මේ දවස් වල ලෝකේ වටේ යනවා කියලා ninenews.lk අපිට ආරංචි වුනා දැනට සිංගප්පූරු සවාරියකින් පස්සේ ජපානයට ගියා කියල තමයි ආරංචිය.

පහල තියෙන යුරේනිගේ ලෝකේ වටේ යන සවාරියේ ලස්සන photos බලන්නකෝ.

තවත් පුවත්