බස් රථ පරීක්ෂා කර නීති විරෝධී කොටස් ඉවත් කරයි…(Video)

නානුඔය මාර්ගයේ සිදුවූ මාරක රිය අනතුරෙන් පසු නිලධාරීන් සහ පොලිස් නිලධාරීන් බස් රථවල ධාවන තත්ත්වය සොයා බලනු දක්නට ලැබිණි.  

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

නානුඔය මාර්ගයේ සිදුවූ මාරක රිය අනතුරෙන් පසු නිලධාරීන් සහ පොලිස් නිලධාරීන් බස් රථවල ධාවන තත්ත්වය සොයා බලනු දක්නට ලැබිණි.

 

තවත් පුවත්