හෙට සිට දුම්රිය සේවා ආරම්භ කෙරේ: කාල සටහන නිකුත් කෙරේ….

සති කිහිපයක සංචාරක සීමා කිරීම් වලින් පසු හෙට සිට දුම්රිය සේවා ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

සති කිහිපයක සංචාරක සීමා කිරීම් වලින් පසු හෙට සිට දුම්රිය සේවා ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

තවත් පුවත්