නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදනයක් නිකුත් කෙරේ….

පවතින වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වය යටතේ,  ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය දිස්ත්‍රික්ක දෙකකට නායයාම් අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන නිකුත් කර තිබේ. ඒ අනුව බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පස්සර

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

පවතින වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වය යටතේ,  ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය දිස්ත්‍රික්ක දෙකකට නායයාම් අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පස්සර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයටත් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අරණායක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයටත් මෙලෙස අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදන නිකුත් කර ඇත.

අදියර 1 යටතේ විමසිලිමත් බවින් සිටිමේ මෙම නිවේදනය හෙට (01) රාත්‍රි 9.00 දක්වා බලපැවැත්වෙනු ඇති.

තවත් පුවත්