පොලිස් මූලස්ථායේ පරිපාලන අධ්‍යක්ෂ ලෙස කාන්තා නිලධාරිනියක්…

කාන්තා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ලංකා රාජිනි අමරසේන මහත්මිය පොලිස් මූලස්ථායේ පරිපාලන අධ්‍යක්ෂවරිය ලෙස පත් කර තිබේ. ඇය එම තනතුරට පත් වු පළමු කාන්තා පොලිස් නිලධාරිනිය

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

කාන්තා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ලංකා රාජිනි අමරසේන මහත්මිය පොලිස් මූලස්ථායේ පරිපාලන අධ්‍යක්ෂවරිය ලෙස පත් කර තිබේ.

ඇය එම තනතුරට පත් වු පළමු කාන්තා පොලිස් නිලධාරිනිය බව ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය නිවේදනය කළේය.

තවත් පුවත්