ලොව විශාලතම ඩයිනෝසිරස් හමුවෙයි….

වසර මිලියන ගණනකට පෙර වාසය කළ ලොව විශාලතම ඩයිනෝසිරස් සත්ත්වයා වූ සුපර්සෝර්ක්ගේ ඇට සැකිල්ලක් හමු වී ඇත. ඇමෙරිකානු විiාඥයන් දක්වන්නේ මෙම ඩයිනෝසිරස්ගේ දිග අඩි

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

වසර මිලියන ගණනකට පෙර වාසය කළ ලොව විශාලතම ඩයිනෝසිරස් සත්ත්වයා වූ සුපර්සෝර්ක්ගේ ඇට සැකිල්ලක් හමු වී ඇත. ඇමෙරිකානු විiාඥයන් දක්වන්නේ මෙම ඩයිනෝසිරස්ගේ දිග අඩි 137 ක් බවයි. මෙම සුපර් සොරප් බොයින් යානාවකට සහ නිල් තල්මසකුට වඩා විශාල වේ. වසර මිලියන 154 ක් 142 ක් අතර සමයේ මෙම ඩයිනෝසිරස් ජීවත් වී ඇත.

තවත් පුවත්