භානුක වෙනුවෙන් උද්ඝෝෂණ (ඡායාරූප)භානුක වෙනුවෙන් උද්ඝෝෂණ (Photo)

භානුක රාජපක්ෂට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අවස්ථාවක් ලබා දිය යුතු බවට බල කරමින් ක්‍රිකට් ආයතනය  ඉදිරිපිට  විරෝධතාවක් පැවැත්වුණා. ‘ඇඟ බැලුවනම් අර්ජුනත් නෑ – 96 ලෝක

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

භානුක රාජපක්ෂට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අවස්ථාවක් ලබා දිය යුතු බවට බල කරමින් ක්‍රිකට් ආයතනය  ඉදිරිපිට  විරෝධතාවක් පැවැත්වුණා.

‘ඇඟ බැලුවනම් අර්ජුනත් නෑ – 96 ලෝක කුසලානයත් නෑ’ වැනි විරෝධතා පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරමින් ඔවුන් මෙම විරෝධතාවේ නිරතව සිටියා.

 

තවත් පුවත්