රුසියාව සහ යුක්‍රේනය අතර සාකච්ඡා අවසන්..(Video)

බෙලරුස් හි පැවති රුසියාව සහ යුක්‍රේනය අතර සාකච්ඡා අවසන් කර නියෝජිත කණ්ඩායම් සිය රටවලට පිටත්ව ගොස් ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරනවා. දෙවන

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

බෙලරුස් හි පැවති රුසියාව සහ යුක්‍රේනය අතර සාකච්ඡා අවසන් කර නියෝජිත කණ්ඩායම් සිය රටවලට පිටත්ව ගොස් ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරනවා.

දෙවන සාකච්ඡා වටයකුත් ඔවුන් අතර පැවැත්වෙනු ඇති බවටයි විදෙස් මාධ්‍ය විශ්වාසය පල කරන්නේ.

සාකච්ඡාව පිළිබඳ තොරතුරු කිසිවක් මේ වන විටත් විදෙස් මාධ්‍ය අනාවරණය කර නැහැ.

 

තවත් පුවත්