ලාෆ් ගෑස් සැපයීම සම්පූර්ණයෙන් නැවතේ…

සිය සමාගම වෙළෙඳපොළට ගෑස් සැපයීම සම්පූර්ණයෙන් නවතා දමා ඇති බව ලාෆ් ගෑස් සමාගමේ සභාපති ඩබ්ලිව්.කේ.එච්. වෑගපිටිය මහතා සඳහන් කළා. ඔහු සඳහන් කළේ වෙළෙඳපොළට අවශ්‍ය

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

සිය සමාගම වෙළෙඳපොළට ගෑස් සැපයීම සම්පූර්ණයෙන් නවතා දමා ඇති බව ලාෆ් ගෑස් සමාගමේ සභාපති ඩබ්ලිව්.කේ.එච්. වෑගපිටිය මහතා සඳහන් කළා. ඔහු සඳහන් කළේ වෙළෙඳපොළට අවශ්‍ය ගෑස් ආනයනය කිරීම සඳහා වාණිජ බැංකු මඟින් ණයවර ලිපි නිකුත් නොකිරීම නිසා මෙම තත්ත්වය මතුව ඇති බවයි.

තවත් පුවත්