තලේබාන් සංවිධානය කාබුල් ගුවන් තොටුපළට ඇතුළුවේ

ඇෆ්ගනිස්ථානය: තලේබාන් සංවිධානය කාබුල් ගුවන් තොටුපළට ඇතුළු වී ගුවන් යානා වල නැගී සමරති අවසන් එක්සත් ජනපද සොල්දාදුවා ඇෆ්ගනිස්ථානයෙන් පිටව ගොස් පැය කිහිපයක් ඇතුළත තලේබාන්

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

ඇෆ්ගනිස්ථානය: තලේබාන් සංවිධානය කාබුල් ගුවන් තොටුපළට ඇතුළු වී ගුවන් යානා වල නැගී සමරති

අවසන් එක්සත් ජනපද සොල්දාදුවා ඇෆ්ගනිස්ථානයෙන් පිටව ගොස් පැය කිහිපයක් ඇතුළත තලේබාන් සටන්කාමීන් කාබුල් ගුවන් තොටුපොළට ඇතුළු වූහ.

තවත් පුවත්