අවලෝකිතේශ්වර කියූ මහින්දට මානසික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍යයි

අවලෝකිතේශ්වර කියූ මහින්දට මානසික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍යයි

අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්ව නමින් පෙනී සිටි පුද්ගලයාට මානසික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය බව අධිකරණ මනෝ වෛද්‍යවරයා විසින් අධිකරණයට වාර්තා කර තිබේ. එහිදී මෙම සැකකරු ලබන 07