කාන්තා ජාතික සුපිරි ලිග් අදින් ඇරැඹේ

කාන්තා ජාතික සුපිරි ලිග් අදින් ඇරැඹේ

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පළමු වරට සංවිධානය කරන ජාතික සුපිරි ලීග කාන්තා එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය අද (6) ආරම්භ වීමට නියමිතය. තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් අද