චාල්ස් රජුට පිළිකාවක් – බකිංහැම් මාලිගයෙන් නිවේදනයක්

චාල්ස් රජුට පිළිකාවක් – බකිංහැම් මාලිගයෙන් නිවේදනයක්

තුන්වන චාල්ස් රජුට පිළිකාවක් වැළඳී ඇති බව බකිංහැම් මාලිගය නිවේදනය කරනවා. ඒ, අනුව චාල්ස් රජු ඊයේ (05) දිනයේ සිට නිත්‍ය ප්‍රතිකාර කාලසටහනක් ආරම්භ කර