ටියුෂන් කරන දකුණේ පාසල් ගුරුවරුන්ට තහනමක්

ටියුෂන් කරන දකුණේ පාසල් ගුරුවරුන්ට තහනමක්

තමන් උගන්වන පාසලේ ළමුන් සඳහා මුදල් අයකර පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම දකුණු පළාත තුළ තහනම් කිරීමට දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් රංජිත් යාපා පියවර ගෙන