තවත් බිත්තර මිලියන 42ක් මිලට

තවත් බිත්තර මිලියන 42ක් ආනයනය කිරීමට සුදානම්

එළඹෙන සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් ඉන්දියාවෙන් බිත්තර ආනයනය සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබාදී තිබේ. ඒ අනුව අප්‍රේල් මාසයේදී බිත්තර මිලියන 42ක් ඉන්දියාවෙන් ආනයනය