නොසිතු මොහොතක ජර්මනියට ග්‍රහකයක් කඩාවැටේ

නොසිතු මොහොතක ජර්මනියට ග්‍රහකයක් කඩාවැටේ

බර්ලින් අගනුවර ආසන්නයේ ඊසාන දිග ජර්මනියට කුඩා ග්‍රහකයක් කඩාවැටී තිබෙනවා. එස් ඒ අර් 2736 ලෙස නම් කර ඇති මෙම ග්‍රහකය කඩාවැටීමෙන් කිසිදු හානියක් සිදුව