පංච පුද්ගල ඝාතනය සැලැසුම් කළ සැකකරු කොටු කරගනී

පංච පුද්ගල ඝාතනය සැලැසුම් කළ සැකකරු කොටු කරගනී

බෙලිඅත්තේදී සිදු වු පංච පුද්ගල ඝාතනය කොස්ගොඩ සුජිගේ මාමා සහ සහෝදරයා ඝාතනය කිරීමට පලිගැනීමක් වශයෙන් සිදු කර ඇති බව අනාවරණය වී තිබෙනවා. ඝාතකයින් පැමිණි