පිළිකාව සුව කරන්න ජලයේ ගිල්වූ දරුවා මරුට

පිළිකාව සුව කරන්න ජලයේ ගිල්වූ දරුවා මරුට

ලේ පිළිකාවකින් පීඩා විඳිමින් සිටි 07 හැවිරිදි දරුවෙකු ගංඟා නදියේ විනාඩි 15ක කාලයක් ගිල්වා තැබීමෙන් මියයාමේ පුවතක් ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වෙයි. දරුවාගේ මව්පියන් මෙලෙස දරුවා