පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ සුවසැරිය සේවාව නතර කරයි?

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ සුවසැරිය සේවාව නතර කරයි?

1990 සුව සැරිය සේවාව කළුවරගස්වැව ප්‍රදේශ‍යෙන් ඉවත් කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා පවසනවා.ඔහු මේ පිළිබඳව ප්‍රකාශකර සිටියේ අද (20) පැවති පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය