“මම මියගියේ නැහැ” – මියගිය බවට වාර්තා පළ වූ පූනම් පාණ්ඩේ ජීවතුන් අතර

මියගිය බවට වාර්තා පළ වූ පූනම් පාණ්ඩේ ජීවතුන් අතර

ගැබ්ගෙල පිළිකාවකින් මිය ගිය බව කියූ බොලිවුඩ් රංගන ශිල්පිණියක් සහ නිරූපිකාවක් වූ පූනම් පාණ්ඩේ මියගොස් නොමැති බව වාර්තා කරනවා. පූනම් පාණ්ඩේ සිය නිල ඉන්ස්ටග්‍රෑම්