මල්වතුහිරිපිටිය ප්‍රදේශයේ හිමි නමකට වෙඩි ‌ප්‍රහාරයක්

මල්වතුහිරිපිටිය ප්‍රදේශයේ හිමි නමකට වෙඩි ‌ප්‍රහාරයක්

මෝටර් රථයකින් පැමිණි නාදුනන පුද්ගලයන් 4 දෙනකු විසින් මල්වතුහිරිපිටිය ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක හිමිනමකට වෙඩි තබා පලාගොස් ඇතැයි මල්වතුහිරිපිටිය පොලිසිය කියයි. වෙඩි ප්‍රහාරයට ලක් වූ හිමි