මුදල් වංචාවකට හිටපු නිලමේ අනියම් බිරිඳ සමග අත්අඩංගුවට

මුදල් වංචාවකට හිටපු නිලමේ අනියම් බිරිඳ සමග අත්අඩංගුවට

වැඩි පොලියක් ලබාදෙන බව පවසා ගලෙන්බිඳුනුවැව ප්‍රදේශයේ ජනතාවගෙන් රුපියල් කෝටි 500ක් වංචා කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයෙකු හා ඔහුගේ අනියම් බිරිඳ නීතිවිරෝධී වත්කම් විමර්ශන කොට්ඨාසයේ ජාලගත