මේ වසරේ දී යලිත් විදුලි අර්බුදයක් එන ලකුණු

මේ වසරේ දී යලිත් විදුලි අර්බුදයක් එන ලකුණු

යෝජිත පුනර්ජනනීය විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක නොකළහොත් මෙම වසරේදී යළිත් රටේ විදුලි අර්බුදයක් නිර්මාණය වන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරි ආචාර්ය නරේන්ද්‍ර සිල්වා පවසා