රාජ්‍ය සේවකයන්ට පඩි වැඩිවෙන විදිය

රාජ්‍ය සේවකයන්ට පඩි වැඩිවෙන විදිය

වෘත්තීය සමිති වැඩවර්ජනයට එක් නොවී සේවයට වාර්තා කළ රාජ්‍ය සේවකයන්ට වැටුප් වැඩිවීම් ලැබෙන අයුරු අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අද (10) පැහැදිලි කළේය. වෘත්තීය සමිති