රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැඩිමීර් පුටින් වියට්නාමයට

රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැඩිමීර් පුටින් වියට්නාමයට

රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැඩිමීර් පුටින් නැගෙනහිර ආසියානු සංචාරයේ දෙවන දිනයේදී වියට්නාමයේ හැනෝයි අගනුවරට පැමිණ තිබෙනවා. ඔහුගේ උතුරු කොරියාවේ අතිවිශිෂ්ට සචාරයෙන් පසු රුසියානු ජනාධිපතිවරයා මෙලෙස වියට්නාමයට