ලබන මාසයේ සිට විදුලි ගාස්තු මිල අඩු කිරීමට තීරණයක්

ලබන මාසයේ සිට විදුලි ගාස්තු මිල අඩු කිරීමට තීරණයක්

ජූලි මාසයේ 1 වනදා සිට විදුලි බිල අඩු කිරීමට යෝජනා කර ඇති බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා අද (06) පාර්ලිමේන්තුවේ දී