ලෝකේ වටේ යන යුරේනි නොෂිකා

ලෝකේ වටේ යන යුරේනි නොෂිකා

යුරේනි නොෂිකා කියන්නේ නිදහසේ හැමතිස්සෙම සතුටින් කැමති කෙනෙක්, ඉතින් අපිට ආරංචි වුනා යුරෙන් මේ දවස් වල ලෝකේ වටේ යනවා කියලා ninenews.lk අපිට ආරංචි වුනා