විදුලි බිල 20%කින් අඩු කළ හැකියි?

විදුලි බිල 20%කින් අඩු කළ හැකියි?

විදුලි බිල 10% ත් 20% ත් අතර ප්‍රතිශතයකින් අඩු කිරීමේ හැකියාව ඇති බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය පවසයි. විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කළ හොත්