සනත් නිශාන්තට හිමිව තිබු පුටුව ජගත් ප්‍රියංකරට

සනත් නිශාන්තට හිමිව තිබු පුටුව ජගත් ප්‍රියංකරට

රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත අභාවප්‍රාප්ත වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයට එල්.කේ ජගත් ප්‍රියංකර මහතා, පත් කිරීමට නියමිතව ඇතැයි පාර්ලිමේන්තුව ආරංචි මාර්ග පවසනවා. පසුගිය