සනත් නිශාන්ත මහතාගේ බිරිඳ දේශපාලනට

සනත් නිශාන්ත මහතාගේ බිරිඳ දේශපාලනට?

කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේදී සිදු වූ රිය අනතුරක් හේතුවෙන් මියගිය රාජ්‍ය අමාත්‍ය පුත්තලම දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සනත් නිශාන්ත මහතාගේ බිරිඳ වන නීතිඥ චමරී ප්‍රියන්කා මහත්මිය