හමාස් සටන් විරාමයක් ඉල්ලයි

හමාස් සටන් විරාමයක් ඉල්ලයි

දීර්ඝ සටන් විරාමයක් සඳහා වූ යෝජනාවක් හමාස් සංවිධානය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇතැයි රොයිටර්ස් පුවත් සේවය වාර්තා කර ඇත. ඒ අනුව ගාසා තීරයේ මාස 4