000කට ආහාර පාර්සල් බෙදා දීමට හැකිවීම සතුටක් බව චීනය කියයි