පෙබරවාරි  මාසය අවසන් වීමට පෙර පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සහ රජය අවශ්‍ය පියවර ගත යුතුව ඇතැයි  පැෆ්රල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ
පෙබරවාරි  මාසය අවසන් වීමට පෙර පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සහ රජය අවශ්‍ය පියවර ගත යුතුව ඇතැයි  පැෆ්රල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ